2014-04-16

Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji Piękniejsze Życie za rok 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
 
Fundacji Piękniejsze Życie 
 
za rok 2013
 
1. Informacje podstawowe: 
 
Dane fundacji:
Nazwa fundacji: Fundacja Piękniejsze Życie
Siedziba i adres: Warszawa, ul Lwowska 6/7, 00-658 Warszawa
Adres do korespondencji: Warszawa, ul. Lwowska 6/7, 00-658 Warszawa
Adres e-mail: fundacja@piekniejszezycie.pl
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 14.09.2011, Numer KRS: 0000396125
Statystyczny numerem identyfikacyjnym w systemie REGON: 145751811
Numer NIP: 7010318871
 
Dnia 24 maja 2011 r. został podpisany Akt Założycielski (Akt Notarialny RpA 5282/2011) powołujący Fundację Piękniejsze Życie, dalej zwaną Fundacją oraz przyjęty Statut Fundacji.
 
Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.
 
Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) oraz na podstawie Statutu Fundacji.
 
Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów:
 
a. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris S.A.,
b. Oriflame Products Poland Sp z.o.o.,
c. Laboratorium Kosmetyczne Floslek Furmanek Sp.j.,
d. Oceanic S.A.,
e. Colgate - Palmolive Poland Sp z.o.o.,
f. Dax Cosmetics Sp z.o.o.,
g. Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego,
Skład Zarządu Fundacji:
 
- Blanka Chmurzyńska Brown – Prezes Zarządu,
- Joanna Łodygowska – Członek Zarządu.
Skład Rady Nadzorczej:
      
- Magdalena Gawryluk - Przewodnicząca Rady, 
 
Członkowie Rady:
 
- Katarzyna Furmanek,
- Agnieszka Gryc,
- Hanna Jabłońska, 
- Wojciech Soszyński.
 
2.  Zasady i zakres działalności Fundacji w roku 2013
 
Zgodnie ze Statutem, celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób chorych, w szczególności dotkniętych chorobą nowotworową, w tym z zakresu ochrony i promocji zdrowia, oraz podejmowanie innych przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości życia osób chorych.
 
Fundacja realizuje te cele organizując warsztaty z zakresu pielęgnacji i makijażu dla kobiet będących w trakcie leczenia onkologicznego. Warsztaty prowadzone były co miesiąc, zgodnie z ustalonym grafikiem, w szpitalach onkologicznych w Warszawie, Łomży, Lublinie, Kielcach i Łodzi. 
 
W ramach programu Piękniejsze Życie, w szpitalach/klinikach onkologicznych organizowane są, co miesiąc, bezpłatne, dwugodzinne warsztaty, podczas których specjalnie przeszkoleni wolontariusze - zawodowi makijażyści i kosmetyczki, prowadzą dla 10-osobowych grup pacjentek wieloetapowy program pielęgnacji skóry i makijażu. Kobiety, które zmagają się z chorobą nowotworową, uczą się wykonywać makijaż, który pomaga ukryć widoczne uboczne efekty leczenia onkologicznego. 
 
Fundacja Piękniejsze Życie jest częścią międzynarodowego projektu Look Good … Feel Better, skierowanego do kobiet przechodzących leczenie onkologiczne.
 
Plany rozwoju opierają się głównie na rozpoczęciu warsztatów w kolejnych centrach onkologicznych w kraju i dotarcie do jak największej liczby kobiet potrzebujących wsparcia.
 
Fundacja stara się o przyznanie Statutu Organizacji Pożytku Publicznego.
 
Fundacja Piękniejsze Życie nie prowadziła w 2013 roku działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 
3. Spotkania władz, podjęte Uchwały
 
W 2013 roku odbyły się 2 posiedzenia Zarządu i Rady Fundacji Piękniejsze Życie, w dniach:
 
- 22.02.2013 r.
- 04.10.2013 r.
 
Na posiedzeniach w 2013 roku podjęto 5 uchwał 
 
- Uchwała Rady Fundacji nr 01/02/2013 z dnia 22.02.2013, zatwierdzająca sprawozdanie finansowe Fundacji za okres od 01.10.2012 do 31.12.2012
- Uchwała Rady Fundacji 02/02/2013 z dnia 22.02.2013, zatwierdzająca sprawozdanie merytoryczne z działalności 
- Uchwała Rady Fundacji 01/10/2013 z dnia 04.10.2013, zmieniająca Statut Fundacji
 
- Uchwała Rady Fundacji 02/10/2013 z dnia 04.10.2013, powołująca Komisję Rewizyjną
 
- Uchwała Rady Fundacji 03/10/2012 z dnia 04.10.2013, o podjęciu starań  o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego
 
 
4.  Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach: 
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji Piękniejsze Życie żadna kontrola. 
 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
 
   Wpłaty Fundatorów 52.493,89 zł.
   Odsetki bankowe 2,26 zł.
 
 
6. Informacja o poniesionych kosztach.
 
a. na realizację celów statutowych,: 24.453,58
wynagrodzenie koordynatora  projektu 21.360,00
pokrycie kosztów podróży służbowych krajowe i zagraniczne 3.056,52
materiały 37,06
b. na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 10.591,05
materiały 441,00
czynsze 4.193,75 zł.
usługi księgowe 3.600,00 zł
opłaty bankowe 714,80 zł
pozostałe usługi 1.491,50
opłaty sądowe 150,00
 
 
7. Dane o zatrudnieniu: 
 
W roku 2012, Fundacja zatrudniała 1 osobę na podstawie umowy zlecenie, na stanowisku Koordynatora Projektu.
 
Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w 2012 r. wynosiła 21.360,00 zł.
 
Nagrody, premie i inne świadczenia nie były wypłacane.
 
Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
 
8. Pożyczki
Fundacja nie udziela pożyczek.
 
9. Lokaty
Na koniec roku 2012 na  rachunku bankowym w Banku Pekao S.A. lokowane były środki pieniężne w wysokości 32.287,10 zł.
 
10. Aktywa finansowe
Fundacja nie posiada nabytych akcji, obligacji i udziałów w spółkach prawa handlowego
Fundacja nie posiada nabytych nieruchomości.
Fundacja nie posiada nabytych środków trwałych
 
Na aktywa Fundacji składają się:
Środki pieniężne 32.287,10 zł, ulokowane na rachunku bankowym, Bank PEKAO S.A., numer 53124059181111001041881597
 
11. Zobowiązania Fundacji:
 
* z tytułu dostaw i usług – 615,00 zł
* z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń – 0,00 zł
 
12. Fundacja nie realizuje zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe
 
13. Rozliczenia fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
 
Zobowiązania podatkowe Fundacji z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych regulowane były terminowo. Fundacja składała deklaracje podatkowe PIT-4, CIT-8 do odpowiedniego Urzędu Skarbowego oraz deklaracje ZUS.