Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
FUNDACJI PIĘKNIEJSZE ŻYCIE

 

1.       Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Serwisu Fundacja Piękniejsze Życie (dalej również Serwis) w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu oraz w ramach działalności Fundacji Piękniejsze Życie. Z polityki prywatności można się dowiedzieć, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje, przekazane nam za pośrednictwem Serwisu. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony i przekazaniem jakichkolwiek danych za jej pośrednictwem. Serwis piekniejszezycie.pl jest własnością Fundacji Piękniejsze Życie.

 

2.       Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Fundacja Piękniejsze Życie z siedzibą w Warszawie, ul. Widok 16/5, 00-023 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000396125, NIP: 7010318871, REGON: 145751811 (dalej zwana Fundacją).

 

3.       W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi do ustaw i aktami prawa wspólnotowego WE oraz wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych.

 

4.       Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika (Użytkownicy Serwisu korzystający z formularza kontaktowego), prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (cele marketingowe) oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy (np. umowa z wolontariuszami).

 

5.       Serwis Fundacja Piękniejsze Życie realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)      poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym informacje;

b)      poprzez gromadzenie plików “cookies” – szczegółowe informacje nt. gromadzenia plików „cookies” przez Fundację dostępne są w Polityce Plików Cookis.

 

6.       Serwis zbiera informacje dobrowolnie przez Ciebie podane.

 

7.       Fundacja udostępnia dane osobowe użytkowników przekazanych za pośrednictwem Serwisu wyłącznie zaufanym firmom świadczącym usługi informatyczne i hostingowe, a w przypadku korzystania z części wymagającej logowania (dla wolontariuszy) również usługi pocztowe i kurierskie wyłącznie w zakresie realizacji celu niniejszego Serwisu oraz zadań statutowych Fundacji.

 

8.       Użytkownicy korzystający z Serwisu pozostają anonimowi tak długo, jak sami nie zdecydują inaczej i nie udostępnią swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na stronach Serwisu.

 

9.       Za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronach Serwisu zbierane są następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu.

 

10.   W każdym czasie masz prawo do:

 

a)     żądania dostępu do danych,

b)     żądania sprostowania danych,

c)      żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

d)     zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Twoich danych;

e)     żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

f)      żądania przeniesienia Twoich danych osobowych;

g)      możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przez Fundację którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

w celu realizacji Twoich praw skorzystaj z formularza kontaktowego dostępne go w Serwisie.

 

11.      Dochowujemy staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych oraz realizujemy obowiązki wymagane przepisami prawa. Jeśli jednak będziesz zdania, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

12.      Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo Fundacja będzie ich potrzebować do celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, stwierdzenia ich nieaktualności przez Fundację, wygaśnięcia lub zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą.

 

13.      Twoje dane mogą być profilowane w celu dostosowania treści strony internetowej do Twoich upodobań, potrzeb lub zainteresowań.

 

14.      Jedynie osoby upoważnieni pracownicy Fundacji oraz osoby zajmujące się obsługą Serwisu mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników Serwisu. Osoby upoważnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieuprawnionym. Dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich. Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane osobowe mogą zostać przekazane organom administracji publicznej na ich żądanie, zgodnie z obowiązującymi prawa.

 

15.      Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały, z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

16.      W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis Fundacja Piękniejsze Życie. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z tych stron.

 

17.      W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.