Regulamin strony internetowej

 Regulamin strony internetowej Fundacji Piękniejsze Życie

www.piekniejszezycie.pl
(dalej Serwis)

 

I.                    Postanowienia ogólne

 

1.      Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest własnością Fundacji Piękniejsze Życie z siedzibą w Warszawie, ul. Widok 16/5, 00-023 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000396125, NIP: 7010318871, REGON: 145751811 (dalej zwana Fundacją).

 

2.      Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

 

II.                   Prawa i obowiązki Fundacji

 

1.      Fundacja zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu. W razie ewentualnej awarii Serwisu Fundacja będzie dążyła do jej niezwłocznego usunięcia.

 

2.      Fundacja dołoży wszelkich starań, aby przesyłane informacje, w tym dane osobowe Użytkowników zostały przesłane z zachowaniem poufności, integralności i kompletności przesyłanych danych.

 

3.      Fundacja ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła ewentualna szkoda wynikająca z zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu. Naprawienie szkody Użytkownika przez Fundację ograniczone jest do strat, które poniósł Użytkownik.

 

4.      Fundacja zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych.

 

5.      Fundacja zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w całości lub części dla Użytkowników, których działania są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników (wolontariuszy), powyższe nastąpi po uprzednim wezwaniu drogą mailową na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym do zaprzestania naruszeń w terminie 5 dni. Zablokowanie dostępu do Serwisu nastąpi wyłącznie w przypadku niezastosowania się przez Użytkownika do treści wezwania.

 

III.                Prawa i obowiązki Użytkownika

 

1.      Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie i korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników.

 

2.      Niedopuszczalne są działania Użytkownika polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do publikowania w nim lub rozsyłania niechcianej informacji handlowej.

 

3.      Użytkownik Serwisu oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych i umieszczonych w Serwisie utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Utwory) oraz że zamieszczenie Utworów w Serwisie nie narusza praw autorskich, praw do wizerunku lub dóbr osobistych innych osób.

 

4.      Akceptując niniejszy regulamin i zamieszczając Utwór w Serwisie, Użytkownik udziela Fundacji nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do Utworu na czas nieokreślony, w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 

5.      W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich w stosunku do Utworów, Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Fundację, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że Utwór zamieszczony w Serwisie mógł zostać zamieszczony bezprawnie, osoba mająca takie uzasadnione podejrzenie może zgłosić Fundacji swoje zastrzeżenia za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Fundacja oczekuje, aby osoba będąca autorem spornej treści przedstawiła tytuł prawny do posiadanego utworu, który miał zostać bezprawnie skopiowany. Fundacja każdorazowo po przeanalizowaniu zgłoszenia, jeśli uzna roszczenia za zasadne usunie trwale niedozwolony materiał z Serwisu w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu takiego zgłoszenia.

 

6.      Fundacja nie prowadzi stałej kontroli niniejszej witryny, w tym jej części, które zawierają treści zamieszczane przez innych użytkowników. Osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu Fundacji. W uzasadnionych przypadkach, Fundacja zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.

 

IV.   Prawa własności intelektualnej Fundacji, jej Sponsorów i Partnerów

 

1.                  Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Fundacji lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela (np. Sponsora lub Partnera Fundacji).

 

2.                  Powielanie, tłumaczenie, wprowadzanie do pamięci, przetwarzanie na inne media elektroniczne treści udostępnionych w Serwisie jest zabronione.

 

3.                  Kopiowanie i użytkowanie również we fragmentach - jest dozwolone (za wyjątkiem korzystania do celów prywatnych) jedynie po uzyskaniu zezwolenia Fundacji.

 

4.                  Treść i struktura strony internetowej chronione są prawem autorskim. Powielanie informacji, wykorzystanie tekstów w całości lub jego fragmentów bądź materiałów graficznych, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Fundacji. Prawo do publikacji i powielania przysługuje wyłącznie Fundacji.

 

 

V.                 Odpowiedzialność

 

1.      Fundacja ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania Serwisu na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

VI.               Strony, do których linki znajdują się w Serwisie

 

1.      Serwis może zawierać odesłania (np. w formie linków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak, że Fundacja ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

 

VII.             Reklamacje

 

1.      Wszelkie reklamacje odnośnie funkcjonowania Serwisu powinny być przesłane listem poleconym na adres Fundacji wskazany w pkt. I.1. Regulaminu, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zajścia zdarzenia uzasadniającego reklamację.

 

2.      Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data stempla pocztowego.

 

3.      Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika,  kontaktowy adres poczty elektronicznej, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 

4.      Reklamacje będą rozpatrywane przez Fundację w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania.

 

5.      Odpowiedź na reklamację zostanie doręczona Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadku niepodania przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, za pomocą listu poleconego, na adres podany w treści reklamacji.

 

VIII.           Pozostałe postanowienia

 

1.      Zagadnienia dotyczące wykorzystania przez Fundację plików cookies dostępne są w Polityce plików cookies.

 

2.      Zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Fundację zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

 

3.      Fundacja zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej, w sposób, który nie będzie naruszał praw nabytych Użytkowników. O zamiarze wprowadzenia zmian Fundacja poinformuje na swojej stronie internetowej z 7- dniowym wyprzedzeniem.

 

4.      Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.

 
DOŁĄCZ DO NAS

Uprzejmie informujemy, że strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić ustawienia plików cookie, jeśli nie chcesz by były zapisywane na Twoim komputerze, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies. Kontynuując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzaniem danych osobowych (RODO), klauzula informacyjna dostępna jest tutaj

Polityka przetwarzania danych osobowych w serwisie piekniejszezycie.pl w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
1. Czyje dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane użytkowników serwisu PiękniejszeZycie.org, tj. dane zawarte w plikach cookies lub uzyskane za pośrednictwem formularza w zakładce: Kontakt);

Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych osobowych Pacjentek biorących udział w warsztatach - zapisy na warsztaty prowadzą wyłącznie pracownicy współpracujących z Fundacją szpitali

 

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Piękniejsze Życie, ul. Widok 16 lok. 5, 00-023 Warszawa

 

3. W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach :

 • obsługi wiadomości przekazywanych nam poprzez formularz kontaktowy, każdorazowo za zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO);
 • w celach marketingowych i analitycznych (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, art., 6 ust, 1 lit. f) RODO).

 

4. Komu możemy przekazać dane?

Dane użytkowników serwisu piekniejszezycie.pl nie będą przekazywane innym podmiotom. Dane użytkowników mogą być powierzone do przetwarzania dostawcom usług informatycznych realizowanych na rzecz Fundacji.

 

5. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do:

 • żądania dostępu do danych,
 • żądania sprostowania danych,
 • żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Twoich danych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
 • żądania przeniesienia Twoich danych osobowych;
 • możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przez Fundację którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   

W celu realizacji Twoich praw skorzystaj z formularza kontaktowego znajdującego się tutaj

Dochowujemy staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych oraz realizujemy obowiązki wymagane przepisami prawa. Jeśli jednak będziesz zdania, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo Fundacja będzie ich potrzebować do celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, stwierdzenia ich nieaktualności przez Administratora, wygaśnięcia lub zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą.

 

7. Profilowanie

Twoje dane mogą być profilowane w celu dostosowania treści strony internetowej do Twoich upodobań lub zainteresowań.

 

8. Więcej informacji?

Zależy nam by powierzone nam przez Ciebie dane osobowe były bezpieczne i przechowywane zgodnie z prawem oraz wysokimi standardami ochrony danych. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym jak chronimy Twoje dane osobowe, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności

 

FORMULARZ KONTAKTOWY - PRZETWARZANIE DANYCH
FORMULARZ KONTAKTOWY