Postanowienia ogólne

§ 1. Fundacja "Fundacja Piękniejsze Życie", zwana dalej "Fundacją” została ustanowiona przez:
a. Dr Irena Eris S.A., 
b. Oriflame Products Poland Sp. z o.o.,
c. Laboratorium Kosmetyczne Floslek Furmanek Sp.j.,
d. Oceanic S.A.,
e. Colgate - Palmolive (Poland) Sp. z o.o.,
f. Dax Cosmetics Sp. z o.o.,
g. Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego,
zwanymi dalej "Fundatorami", na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Pawła Orłowskiego w dniu 24 maja 2011 roku.
§ 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.
§ 3. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji w rozumieniu ustawy o fundacjach, jest Minister Zdrowia.
§ 5. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
§ 6. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.
§ 7. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały i filie w Polsce i poza jej granicami, a także ustanawiać w kraju i za granicą swoich przedstawicieli.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8. Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób chorych, w szczególności dotkniętych chorobą nowotworową, w tym z zakresu ochrony i promocji zdrowia, jak i również podejmowanie innych przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości życia osób chorych.
§ 9. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a. prowadzenie działalności informacyjnej, w tym internetowej bazy danych z informacjami przydatnymi dla osób chorych, w szczególności dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin;
b. prowadzenie działalności wydawniczej;
c. organizowanie i prowadzenie akcji społecznych i edukacyjnych, w tym kampanii informacyjnych i profilaktycznych;
d. organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla chorych, w tym wyjazdów integracyjnych oraz rehabilitacyjnych;
e. prowadzenie warsztatów kosmetycznych, w celu nauczenia chorych osób stosowania metod pozwalających pokonać lub ukryć widoczne efekty uboczne leczenia;
f. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób chorych i ich rodzin;
g. organizowanie grup wsparcia dla osób chorych i ich rodzin;
h. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób chorych, w szczególności dotkniętych chorobą nowotworową pozostających bez pracy;
i. angażowanie do realizacji lub promocji statutowych celów Fundacji osób znanych, przedstawicieli Przedsiębiorców, mediów i środowisk twórczych;
j. wspieranie i organizowanie wolontariatu
§ 10. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób dla osiągania celów statutowych oraz wspierania ich działalności.
§ 11. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.
§ 12. 1. Fundacja może ustanawiać stypendia, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawym zasłużonym dla realizacji celów, które są celami statutowymi Fundacji.
2. Rada Fundacji może określić zasady nadawania honorowych tytułów osobom i podmiotom dokonującym na rzecz Fundacji darowizn i dotacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 13. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz rzeczy i prawa nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
§ 14. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji oraz grantów,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku Fundacji, w tym z dochodów z nieruchomości oraz praw majątkowych, a także papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
e. odsetek i depozytów bankowych,
f. dochodów z tytułu w zyskach osób prawnych.
§ 15. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
§ 16. Dochody, o których mowa § 14 lit a. i b. mogą być wykorzystane na realizację celów Fundacji jedynie z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
§ 17. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.
§ 18. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe, a w przeciwnym razie spadek odrzuca
§ 19. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
§ 20.1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa.
2. Fundacja będzie prowadzić działalność pożytku publicznego wyłącznie jako działalność nieodpłatną.
§ 21. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych i tylko jako dodatkową w stosunku do działalności określonej w § 8 i 9, przy czym cały dochód uzyskany z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów Fundacji.
§ 22. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga uchwały Zarządu oraz zgody Rady Fundacji. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi tysiąc złotych.
§ 23. Fundacja nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b. przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Organy Fundacji

§ 24. Organami Fundacji są Zarząd, Rada Fundacji oraz Komisja Rewizyjna. Uprawnienia stanowiące wobec Fundacji mają również Fundatorzy, o ile te uprawnienia zostały wskazane w Statucie.
§ 25. Zarząd składa od 1 do 5 członków, w tym z Prezesa Zarządu.
§ 26. 1. Członków Zarządu, w tym Prezesa powołuje i odwołuje Rada Fundacji, z zastrzeżeniem § 27. Rada może również odwołać Prezesa, pozostawiając go członkiem Zarządu.
2. Rada Fundacji ma prawo zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także zawieszać Prezesa Zarządu, z jednoczesnym pozostawieniem osobie pełniącej funkcję Prezesa, praw i obowiązków członka Zarządu.
§ 27. Fundatorzy powołują pierwszy Zarząd w składzie:
- Blanka Chmurzyńska Brown – Prezes Zarządu,
- Joanna Łodygowska – członek Zarządu.
§ 28. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 29. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie, a w przypadku ustanowienia prokury: członek zarządu łącznie z prokurentem.
§ 30. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Rady Fundacji oraz dla Fundatorów.
§ 31. Zarząd jest zobowiązany do co rocznego sporządzenia sprawozdania z działalności Fundacji i przekazania go Rady Fundacji nie później niż do końca miesiąca lutego.
§ 32. Członkom Zarządu może być przyznane wynagrodzenie lub zwrot kosztów. Przyznanie wynagrodzenia lub zwrotu kosztów, jego wysokość oraz formę prawną zatrudnienia określa Rada Fundacji. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.
§ 33. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 34. Zarząd może podejmować uchwały drogą obiegową, dla ważności uchwały podjętej drogą obiegową wymagany jest udział wszystkich członków Zarządu. Uchwały podejmowanie w trybie obiegowym mogą być podejmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 35. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu co najmniej na 3 dni przed datą posiedzenia: pocztą, kurierem, telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną. Dla ważności uchwały wymagane jest prawidłowe zawiadomienie wszystkich członków o posiedzeniu, chyba że wszyscy członkowie będą obecni.

Rada Fundacji
§ 36. Rada Fundacji liczy co najmniej 3 członków, razem z Przewodniczącym Rady.
§ 37. 1. Każdy z Fundatorów ma prawo powołać jednego członka Rady Fundacji, z zastrzeżeniem § 40 i § 49.
2. Powołanie członka Rady następuje w drodze pisemnego oświadczenia Fundatora.
3. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, w formie aktu notarialnego, powołanie następuje z chwilą dotarcia oświadczenia do Zarządu Fundacji, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia przekazania tego oświadczenia do Zarządu Fundacji.
4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do odwołania członka Rady Fundacji.
5. Niezależnie od prawa każdego Fundatora do odwołania członka Rady, który był przez niego powołany, Fundatorzy mogą odwołać z ważnych powodów każdego członka Rady. Odwołanie członka Rady przez Fundatorów nie pozbawia Fundatora uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, poprzez powołanie innej osoby do składu Rady.
6. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz odwołuje go z funkcji. Rada może odwołać Przewodniczącego, pozostawiając go członkiem Rady.
§ 38. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby, które:
a. nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 39. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 38 lub śmierci/likwidacji Fundatora mandat członka Rady Fundacji wygasa z dniem zaistnienia jednej z powyższych okoliczności, w szczególności z dniem rozpoczęcia zatrudnienia, z dniem uzyskania prawomocności orzeczenia o skazaniu lub orzeczenia o wykreśleniu z rejestru Fundatora, który powołał danego członka Rady.
2. Likwidacja Fundatora, w rozumieniu ust. 1, nie następuje w wyniku połączenia z inną osobą prawną lub przekształcenia - w trybie sukcesji uniwersalnej.
§ 40. 1. Fundatorzy powołują pierwszą Radę Fundacji w składzie:
a. Magdalena Gawryluk - Przewodnicząca Rady,
b. Katarzyna Furmanek,
c. Agnieszka Gryc,
d. Hanna Jabłońska,
e. Wojciech Soszyński.
2. Postanowienie § 37 ust. 4 w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się w ten sposób, że:
a. członka Rady, o którym mowa w ust. 1 lit. a. może odwołać Fundator, o którym mowa w § 1 lit. b.,
b. członka Rady, o którym mowa w ust. 1 lit. b. może odwołać Fundator, o którym mowa w § 1 lit. c.,
c. członka Rady, o którym mowa w ust. 1 lit. c. może odwołać Fundator, o którym mowa w § 1 lit. f,
d. członka Rady, o którym mowa w ust. 1 lit. d. może odwołać Fundator, o którym mowa w § 1 lit. e.,
e. członka Rady, o którym mowa w ust. 1 lit. e. może odwołać Fundator, o którym mowa w § 1 lit. d.
3. Postanowienie § 37 ust. 6 stosuje się odpowiednio do Przewodniczącej Rady, o której mowa w ust. 1 lit. a.
§ 41. Członkowie Rady Fundacji z tytułu pełnionej funkcji nie otrzymują żadnego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów, chyba że Fundatorzy postanowią inaczej. Jeżeli Fundatorzy przyznają zwrot kosztów lub wynagrodzenie, zwrot ten może dotyczyć tylko uzasadnionych kosztów, a wysokość zwrotu lub wynagrodzenia nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 42. Postanowienia § 33 - 35 stosuje się odpowiednio do Rady Fundacji, przy czym zawiadomienie o posiedzeniu powinno zostać dokonane z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Fundacji, a powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Fundacji wymaga bezwzględnej większości.
§ 43. Rada Fundacji dokonuje zmian w Statucie Fundacji, podejmując uchwały większością 3/4 liczby powołanych członków Rady, z zastrzeżeniem § 51.
§ 44. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku.
§ 45. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach oraz wspiera Zarząd Fundacji w realizacji celów statutowych.
§ 46. Rada Fundacji jest uprawniona do badania wszelkich dokumentów Fundacji oraz występowania do Zarządu Fundacji o udzielenie wyjaśnień lub informacji w zakresie wszelkich aspektów działalności Fundacji.
§ 47. 1. Rada Fundacji zobowiązana jest sporządzać nie później niż do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności, które przekazuje Fundatorom.
2. Z ważnych powodów Fundatorzy mogą podjąć decyzję o odrzuceniu sprawozdania.
§ 48. Rada Fundacji zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności Fundacji sporządzone przez Zarząd.
§ 49. W przypadku gdy liczba Fundatorów będzie mniejsza niż cztery, każdy z Fundatorów ma prawo powołać drugiego członka Rady Fundacji, a gdy będzie mniejsza niż trzy, każdy z Fundatorów ma prawo powołać trzeciego członka Rady Fundacji.
§ 50. Fundatorzy mogą nadać osobie trzeciej status „Fundatora Stowarzyszonego” oraz określić warunki nadania tego statusu. Osoba, której nadano status Fundatora Stowarzyszonego, po przystąpieniu do Fundacji i akceptacji warunków tego przystąpienia, posiada wszystkie obowiązki i prawa przynależne Fundatorom, a wszelkie postanowienia Statutu dotyczące Fundatorów odnoszą się również do Fundatorów Stowarzyszonych.
§ 50.a
1. Komisja Rewizyjna jest organem Fundacji i składa się z nie mniej niż 3 osób powoływanych przez Radę Fundacji.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) badanie prawidłowości działania Zarządu,
b) składanie sprawozdań Radzie Fundacji z przeprowadzanej kontroli działalności Zarządu.
4. Rada Fundacji może odwołać członka Komisji Rewizyjnej z powodu:
a) długotrwałej choroby lub nieobecności spowodowanej inna przyczyną, uniemożliwiających pełnienie funkcji,
b) nienależytego wykonywanie funkcji, w szczególności naruszenia postanowień statutu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok.
§ 50.b
1. Członkami Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
2. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji i członka Komisji Rewizyjnej.
3. Członkowie Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani podległości służbowej z innymi członkami tych organów.

Postanowienia końcowe

§ 51. Zmiana Statutu dotycząca nazwy oraz celów Fundacji, a także połączenia z inną Fundacją wymaga decyzji Fundatorów.
§ 52. O ile Statut wymaga decyzji Fundatorów - Fundatorzy działają poprzez wspólne (jednomyślne) oświadczenie woli wyrażone w formie pisemnej. Decyzja Fundatorów, o której mowa w § 37 ust. 5 zdanie pierwsze nie wymaga zgody Fundatora, który powołał danego członka Rady”.
§ 53. Połączenie Fundacji z inną fundacją może nastąpić tylko wtedy gdy celem fundacji, z którą, następuje połączenie jest wspieranie osób chorych.
§ 54. W razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji.
§ 55. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy.
§ 56. Fundator lub Fundatorzy którzy pomimo wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 53, nadal chcą prowadzić Fundację i przeznaczyć dodatkowe środki na finansowanie jej działalności, mogą wystąpić do pozostałych Fundatorów, których zamiarem jest likwidacja Fundacji, o zawarcie porozumienia, na mocy którego ten Fundator lub Fundatorzy których zamiarem jest likwidacja Fundacji, utracą status Fundatorów.
§ 57. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
§ 58. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe lub rzeczowe albo prawa, zostaną one przekazane na cele użytku publicznego innym, wskazanym przez Fundatorów organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.