Regulamin płatności


I. Administrator strony


Strona Internetowa www.piekniejszezycie.pl jest prowadzona przez Fundację Piękniejsze Życie z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Fundacją”),  adres: ul. Widok 16 lokal 5,  00-023 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396125 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 701-03-18-871 REGON 145751811,

II. Darczyńca

Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.

III. Termin przekazywania

1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.

2. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do strony(?) Fundacji oraz serwisu PayU.

IV. Formy wpłat darowizn na rzecz Fundacji

Wpłat darowizn na rzecz Fundacji można dokonać za pośrednictwem form płatności aktualnie akceptowalnych przez operatora płatności  PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu lub poprzez  wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Fundacji Piękniejsze Życie  : 53 1240 5918 1111 0010 4188 1597.

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl 

V. Przeznaczenie wpłat darowizn 

1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.piekniejszezycie.pl będą przeznaczane na działalność statutową Fundacji.

2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online na stronie internetowej (www.piekniejszezycie.pl) nie podlegają zwrotom, zaś umowa darowizny staje się ważna z chwilą dokonania płatności, zgodnie z art. 890 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego.

VI. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) i polską ustawą o ochronie danych osobowych Fundacja zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji darowizn Darczyńcy na rzecz Fundacji w serwisie www.piekniejszezycie.pl

2. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny, a także wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązkach z zakresu rachunkowości oraz innych obowiązków publicznoprawnych.

3. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej płatności.  Darczyńca może odmówić przekazania danych osobowych, lecz w takiej sytuacji nie będzie mógł dokonać darowizny na rzecz Fundacji.

4. Administratorem danych jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu PayU.

5. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO oraz polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, Darczyńca ma prawo informacji o tym, jakie dane i w jakich celach są przetwarzane; do udostępniania i przeniesienia danych; do poprawienia i usunięcia danych; do wycofania zgody w każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania danych.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Fundację są dostępne w Polityce przetwarzania danych dostępnej pod linkiem:  https://www.piekniejszezycie.pl/polityka-prywatnosci-s261

VII. Postanowienia końcowe

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.

2. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy oraz opublikowana na stronie internetowej www.piekniejszezycie.pl